Churches

St Patricks Catholic Church

1414 Shawnessy Blvd SW, Calgary, AB
St Patricks Catholic Church
Phone: (403) 254-6878

Great Parish!