Churches

Emanuel Christian church (Spanish community)

4304 16 St. SE Calgary AB T2T4H9
Email
Phone: (403) 968-1617

Spanish community church
Service in Spanish every Sunday at 4 pm